Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ (cấp xã, phường)

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Bước 1: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn hoàn thiện và tiếp nhận hồ sơ, chuyển công chức xử lý.
Bước 2: Công chức xử lý, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký và gửi văn bản xác nhận cùng hồ sơ liên quan đến UBND cấp huyện.
Bước 3: Công chức chuyên môn nhận kết quả từ UBND cấp huyện, chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp + Tại UBND cấp xã: 03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đến khi chuyển hồ sơ cho cấp huyện- bao gồm cả thởi gian luân chuyển hồ sơ). + Tại UBND cấp huyện: 05 ngày làm việc; Riêng tại UBND huyện Hòa Vang: 06 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ) . + Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 05 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đến khi có kết quả xử lý hồ sơ). Trong thời gian không quá 01 ngày đối với quận và 02 ngày đối với huyện kể từ ngày có Quyết định trợ cấp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và trả cho UBND phường, xã. Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo có xác nhận của UBND cấp xã hoặc cơ quan nơi đang quản lý chi trả trợ cấp (theo mẫu số 01/ƯĐGD ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) To khai de nghi giai quyet uu dai trong giao duc va dao tao (Mau so 01-ƯĐGD).docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
2. Giấy xác nhận của nhà trường học sinh, sinh viên nhập học hoặc đang học (theo mẫu số 02/ƯĐGD ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Giay xac nhan (Mau so 02-ƯĐGD).docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không có