Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Bước 1: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn hoàn thiện và tiếp nhận hồ sơ, chuyển công chức xử lý
Bước 2: Công chức xử lý, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký và gửi văn bản xác nhận cùng hồ sơ liên quan đến UBND cấp huyện
Bước 3: Công chức chuyên môn nhận kết quả từ UBND cấp huyện, chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp + Tại UBND phường, xã: 02 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ đến khi chuyển hồ sơ cho cấp huyện - bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ) + Tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận: 05 ngày ; Riêng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hòa Vang: 06 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi chuyển hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bao gồm cả thời gian luân chuyển hồ sơ). + Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 15 ngày (kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đến khi có kết quả xử lý hồ sơ) + Trong thời gian không quá 01 ngày đối với quận và 02 ngày đối với huyện kể từ ngày có Quyết định trợ cấp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phải nhận kết quả từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, trả cho UBND phường, xã. Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

Thành phần hồ sơ

Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày...
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Bản khai cá nhân (Mẫu TĐ1) Ban khai de nghi (Mau TĐ1).docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
2. Kèm theo Quyết định hưởng trợ cấp 1 lần (nếu có) Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày...
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Bản khai cá nhân (mẫu TĐ2) Ban khai de nghi (Mau TĐ2).docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
2. Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên (lập từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở về trước); hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù Bản chính: 0 - Bản sao: 1
Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày...
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Bản khai cá nhân (Mẫu TĐ4) Ban khai de nghi (Mau TĐ4).docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
2. Kèm theo thẻ thương binh (Photo) Bản chính: 0 - Bản sao: 1
Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày...
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
1. Bản khai của thân nhân đối tượng được UBND xã, phường nơi đối tượng kê khai có hộ khẩu thường trú xác nhận (mẫu TĐ3); Ban khai de nghi (Mau TĐ3).docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
2. Kèm theo bản sao (có chứng thực của UBND xã, phường hoặc cơ quan quản lý hồ sơ gốc) của một hoặc môt số giấy tờ có thể hiện rõ thời gian và địa điểm bị địch bắt tù, đày làm căn cứ xét duyệt gồm: - Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên; hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội (quyết định nghỉ hưu, quyết định nghỉ mất sức lao động); lý lịch quân nhân; giấy tờ có liên quan khi được địch phóng thích...; - Trường hợp người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày hy sinh trong nhà tù được công nhận là liệt sĩ thì photo Bằng tổ quốc ghi công; - Hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến do Trung tâm lưu trữ UBND các tỉnh, thành phố sao y.Đối với người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đã từ trần không còn hồ sơ gốc chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. - Giấy ủy quyền: Người đứng khai và nhận trợ cấp là con phải có giấy uỷ quyền của các người con còn lại (mẫu UQTĐ), nếu là con độc nhất thì không lập giấy uỷ quyền mà ghi vào phần "Quan hệ với đối tượng từ trần" tại Bản khai là "Con độc nhất" Bien ban uy quyen (Mau UQTĐ).docx Bản chính: 0 - Bản sao: 1

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp xã

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Đơn phải được xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú.