Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Huyện)

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi cơ quan cấp phép văn bản đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường kèm theo hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc thay đổi trong trường hợp có thay đổi tên dự án đầu tư, cơ sở hoặc chủ dự án đầu tư, cơ sở.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tuyến 10 Ngày làm việc Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính trong thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (mẫu quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). Phụ lục XIV.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc thay đổi trong trường hợp có thay đổi tên dự án đầu tư, cơ sở hoặc chủ dự án đầu tư, cơ sở. Bản chính: 0 - Bản sao: 1

Cơ quan thực hiện

Uỷ ban nhân dân huyện

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Thay đổi tên dự án đầu tư, cơ sở hoặc chủ dự án đầu tư, cơ sở khác với giấy phép môi trường đã được cấp.