Thủ tục Đổi hoặc cấp lại bằng Tổ quốc ghi công

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

- UBND cấp xã nộp hồ sơ về Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyện;

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đúng, đủ thì tiếp nhận chuyển tới Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. Nếu hồ sơ chưa đúng, chưa đủ thì chuyển trả hồ sơ cho UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ;

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách, tham mưu UBND cấp huyện ra văn bản đề nghị, gửi kèm hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
` Bản chính: 1 - Bản sao: 1

Cơ quan thực hiện

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Yêu cầu, điều kiện thực hiện