Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Trường hợp có thay đổi các nội dung của giấy phép, thương nhân phải gửi hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép. Trường hợp từ chối cấp sửa đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc
 • Phí: Xem chi tiết
 • Lệ phí: Xem chi tiết
 • Trực tuyến 7 Ngày làm việc
 • Phí: Xem chi tiết
 • Lệ phí: Xem chi tiết
 • Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc
 • Phí: Xem chi tiết
 • Lệ phí: Xem chi tiết
 • Thành phần hồ sơ

  Bao gồm
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP; MẪU SỐ 02 RƯỢU.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Bản sao giấy phép đã được cấp; Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  - Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. Bản chính: 1 - Bản sao: 1

  Cơ quan thực hiện

  Phòng Kinh tế

  Phòng Kinh tế và Hạ tầng

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  - Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
  - Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.