Thông báo thay đổi tổ hợp tác

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ trưởng tổ hợp tác hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác nộp thông báo thay đổi tổ hợp tác đến Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi tổ hợp tác thành lập.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ thông báo thay đổi tổ hợp tác.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ thông báo thay đổi tổ hợp tác, Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật vào Sổ theo dõi về việc thành lập và hoạt động của tổ hợp tác các thông tin có liên quan.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
 • Lệ phí: ĐồngXem chi tiết
 • Trực tiếp

  Thành phần hồ sơ

  - Trường hợp tổ trưởng tổ hợp tác nộp thông báo thì cần...
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  (1) Giấy thông báo thay đổi tổ hợp tác; Mau I.01 NĐ 77.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  (2) Hợp đồng hợp tác; Mau I .02 NĐ 77.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  (3) Biên bản cuộc họp tổ hợp tác về việc bầu tổ trưởng. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác...
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  (1) Giấy thông báo thay đổi tổ hợp tác; Mau I.01 NĐ 77.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  (2) Hợp đồng hợp tác; Mau I.02.01 NĐ 77.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  (3) Văn bản ủy quyền của một trăm phần trăm (100 %) tổng số thành viên tổ hợp tác. Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Cơ quan thực hiện

  Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  - Tổ hợp tác thực hiện thay đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về tổ hợp tác: “Trường hợp tổ hợp tác thay đổi một hoặc một số nội dung về tên, địa chỉ, ngành, nghề sản xuất kinh doanh, tổng giá trị phần đóng góp, người đại diện, số lượng thành viên của tổ hợp tác thì tổ hợp tác gửi thông báo (Mẫu I.01) tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ hợp tác thành lập và hoạt động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi thay đổi.”
  - Hồ sơ thông báo có đầy đủ giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật.