Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
- Tổ chức, cá nhân có đường thuỷ nội địa chuyên dùng gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Giao thông vận tải.

b) Giải quyết TTHC:

- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giao thông vận tải phải hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;

- Chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng;

- Chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở Giao thông vận tải trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc Chậm nhất 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc Chậm nhất 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng...
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa (bản chính) theo mẫu quy định Đơn đề nghị.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Quyết định phê duyệt dự án (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Bản chính: 0 - Bản sao: 1
Hồ sơ hoàn công công trình (bản sao) Bản chính: 0 - Bản sao: 1
Hồ sơ đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng...
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa (bản chính) theo mẫu quy định Đơn đề nghị.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Bình đồ khảo sát hiện trạng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đề nghị công bố (bản chính). Trên bình đồ thể hiện vị trí báo hiệu, các công trình hiện hữu trên luồng, tuyến đường thủy nội địa Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải

Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện