Thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai cho cá nhân, hộ gia đình
Thanh toán lệ phí trước bạ