Khi nộp hồ sơ hưởng, tôi đăng ký nhận bằng tiền mặt, sau đó tôi muốn nhận qua tài khoản cá nhân thì thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội đã xét duyệt xong chế độ bảo hiểm xã hội một lần mà ông/bà muốn nhận qua tài khoản cá nhân thì ông/bà thực hiện đăng ký kê khai hình thức nhận trợ cấp vào tờ khai “Thông báo thay đổi thông tin người hưởng” theo Mẫu số 2-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTNghi rõ số hiệu tài khoản, ngân hàng mở tài khoản nộp cơ quan bảo hiểm xã hội để chuyển tiền vào tài khoản.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan