Tôi muốn hỏi hồ sơ người hưởng lĩnh chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh nộp ở đâu?

Trả lời:

Theo quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN ông/bà nộp trực tiếp cho đại diện chi trả hoặc bảo hiểm xã hội huyện.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan