Trách nhiệm của BHXH Việt Nam trong thực hiện BHYT?

Trả lời:

1. Tổ chức BHYT có chức năng thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về BHYT, quản lý và sử dụng quỹ BHYT.2. Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức BHYT.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 38 câu hỏi liên quan