Cơ quan giải quyết thủ tục chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh và thời hạn giải quyết bao nhiêu ngày?

Trả lời:

Sở Tư pháp là cơ quan giải quyết thủ tục chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh và trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật chuyển đổi; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Các thủ tục liên quan