Khi giao nhận con nuôi, những người nào phải có mặt tại lễ giao nhận?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 Luật nuôi con nuôi, tại lễ giao nhận con nuôi phải có mặt của đại diện Sở Tư pháp, trẻ em được nhận làm con nuôi, cha mẹ nuôi, đại diện cơ sở nuôi dưỡng đối với trẻ em được xin nhận làm con nuôi từ cơ sở nuôi dưỡng hoặc cha mẹ đẻ, người giám hộ của trẻ em đối với trẻ em được xin nhận làm con nuôi từ gia đình. Đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng có cha mẹ đẻ được giải quyết cho làm con nuôi thì tại lễ giao nhận không bắt buộc cha mẹ đẻ phải có mặt.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 21 câu hỏi liên quan