Khi khai thuế tiêu thụ đặc biệt thì tôi cần những giấy tờ gì?

Trả lời:

Bộ hồ sơ khai thuế TTĐB gồm có:+ Tờ khai thuế TTĐB theo mẫu số 01/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC;+ Bảng xác định thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-1/TTĐB ban hành kèm theo Thông tư số 195/2015/TT-BTC. 

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan