Khi nào phải nộp hồ sơ Khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Trả lời:

Người nộp thuế nộp hồ sơ Khai thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan