Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

a) Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).
b) Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu. Trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã thì trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với những nơi chưa thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để giải quyết theo quy định (gọi tắt là Phòng TN&MT).
Bước 1: Người sử dụng đất thực hiện mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về dân sự.
Trường hợp mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với một phần thửa đất thuê thì phải làm thủ tục tách thửa đất trước khi làm thủ tục thuê đất.
Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ để chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ cho thuê đất.
Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và điều kiện mua bán tài sản gắn liền với đất thuê; nếu đủ điều kiện theo quy định thì trình Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với bên mua, nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với người bán, người góp vốn bằng tài sản;
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi hợp đồng thuê đất cho người mua, người nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Giấy chứng nhận cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho người được cấp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại cấp xã.
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả gửi hợp đồng thuê đất cho người mua, người nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 16 Ngày làm việc
 • Phí: Xem chi tiết
 • Lệ phí: file đính kèm
 • 16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong đó:
  - Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng TN&MT : 08 ngày làm việc;
  - Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện: 05 ngày làm việc;
  - Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày làm việc.
  Thời gian này không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; không tính thời gian giải quyết 05 ngày làm việc của cơ quan thuế; không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;không tính thời gian ký hợp đồng thuê đất và cấp mới giấy chứng nhận; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
  Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc.
  Dịch vụ bưu chính 16 Ngày làm việc
 • Phí: Xem chi tiết
 • Lệ phí: file đính kèm
 • 16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong đó:
  - Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng TN&MT : 08 ngày làm việc;
  - Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện: 05 ngày làm việc;
  - Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày làm việc.
  Thời gian này không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; không tính thời gian giải quyết 05 ngày làm việc của cơ quan thuế; không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;không tính thời gian ký hợp đồng thuê đất và cấp mới giấy chứng nhận; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
  Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc.

  Thành phần hồ sơ

  3.2. Hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Tờ khai lệ phí trước bạ: Bản chính; Mẫu 01- Tờ khai lệ phí trước bạ.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có): Bản chính Tờ khai thuế sử dụng đất phí nông nghiệp.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai: Bản chính; Văn bản miễn giảm thuế.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  - Bản sao Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có). Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  3.1. Hồ sơ địa chính:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Hợp đồng, văn bản mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Hợp đồng thuê đất đã ký với Nhà nước. Mẫu số 04 HĐ thuê đất.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận góp vốn để thực hiện dự án đầu tư; Bản chính: 0 - Bản sao: 1

  Cơ quan thực hiện

  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện

  Phòng Tài nguyên Môi trường

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  - Yêu cầu đối với bên bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau đây:
  + Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;
  + Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.
  - Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
  + Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;
  + Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;
  + Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.
  - Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.