Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 16 Ngày làm việc Phí :
(a) Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: + 400.000 đồng/bộ hồ sơ đối với khu vực các phường thuộc thành phố, thị xã và thị trấn; + 200.000 đồng/bộ hồ sơ đối với khu vực khác của thành phố, thị xã; + 100.000 đồng/bộ hồ sơ đối với khu vực còn lại.)
Lệ phí : file đính kèm

lệ phí địa chính 19.docx
16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong đó: - Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng TN&MT : 08 ngày làm việc; - Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện: 05 ngày làm việc; - Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày làm việc. Thời gian này không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; không tính thời gian giải quyết 05 ngày làm việc của cơ quan thuế; không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;không tính thời gian ký hợp đồng thuê đất và cấp mới giấy chứng nhận; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc.
Dịch vụ bưu chính 16 Ngày làm việc Phí :
(a) Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: + 400.000 đồng/bộ hồ sơ đối với khu vực các phường thuộc thành phố, thị xã và thị trấn; + 200.000 đồng/bộ hồ sơ đối với khu vực khác của thành phố, thị xã; + 100.000 đồng/bộ hồ sơ đối với khu vực còn lại.)
Lệ phí : file đính kèm

lệ phí địa chính 19.docx
16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong đó: - Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng TN&MT : 08 ngày làm việc; - Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện: 05 ngày làm việc; - Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày làm việc. Thời gian này không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; không tính thời gian giải quyết 05 ngày làm việc của cơ quan thuế; không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;không tính thời gian ký hợp đồng thuê đất và cấp mới giấy chứng nhận; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

3.1. Hồ sơ địa chính:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Hợp đồng, văn bản mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định. 1 0
- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 1 0
- Hợp đồng thuê đất đã ký với Nhà nước. 1 0 Mẫu số 04 HĐ thuê đất.docx
- Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận góp vốn để thực hiện dự án đầu tư; 0 1
3.2. Hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Tờ khai lệ phí trước bạ: Bản chính; 1 0 Mẫu 01- Tờ khai lệ phí trước bạ.docx
- Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có): Bản chính 1 0 Tờ khai thuế sử dụng đất phí nông nghiệp.docx
- Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai: Bản chính; 1 0 Văn bản miễn giảm thuế.docx
- Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có 0 1
- Bản sao Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có). 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan