Đăng ký thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

* Trình tự thực hiện:
- Trước ngày 01/12 của năm liền kề trước năm đánh giá, Ban phát triển thôn, bản có văn bản đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (sau đây cụm từ “nông thôn mới” được viết tắt là NTM) báo cáo UBND xã.
- UBND xã kiểm tra và có văn bản đề nghị UBND cấp huyện đưa vào kế hoạch thực hiện đối với thôn, bản đạt từ 10 tiêu chí trở lên và có đủ điều kiện phấn đấu đạt chuẩn trong năm đăng ký.
- UBND huyện có văn bản trả lời UBND xã, Ban phát triển thôn, bản về kết quả đưa vào kế hoạch thực hiện thôn, bản đạt chuẩn NTM (nêu rõ lý do đối với thôn, bản chưa được đưa vào kế hoạch).

* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và địa điểm trả kết quả:
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND xã

* Thời gian thực hiện TTHC: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ ngày Lễ, Tết theo quy định)

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày làm việc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 05 Ngày làm việc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Văn bản đăng ký thôn, bản phấn đấu đạt chuẩn NTM gửi UBND xã (Theo mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2392/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa). Mẫu số 01.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
- Phương án (đề án) xây dựng thôn, bản đạt chuẩn NTM. Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân xã

Yêu cầu, điều kiện thực hiện