Đăng ký thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phí : 0 Đồng

Trực tuyến 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phí : 0 Đồng

Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần).
Dịch vụ bưu chính 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Phí : 0 Đồng

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Văn bản đăng ký thôn, bản phấn đấu đạt chuẩn NTM gửi UBND xã (Theo mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2392/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa). 1 0 Mẫu số 01.docx
- Phương án (đề án) xây dựng thôn, bản đạt chuẩn NTM. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân xã
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan