Xét, công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

* Trình tự thực hiện:
- Ban phát triển thôn, bản tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí thôn, bản nông thôn mới (sau đây cụm từ “nông thôn mới” được viết tắt là NTM) và gửi hồ sơ đề nghị UBND xã thẩm tra các tiêu chí thôn, bản NTM.
- UBND xã:
+ Tổ chức thẩm tra: UBND xã thành lập Tổ thẩm tra (gồm lãnh đạo Ban chỉ đạo xã, cán bộ phụ trách NTM, cán bộ phụ trách các lĩnh vực liên quan đến nội dung các tiêu chí và đại diện các tổ chức chính trị- xã hội của xã) để thẩm tra hồ sơ và thực tế mức độ đạt từng tiêu chí thôn, bản NTM; các thành viên theo lĩnh vực phụ trách có văn bản báo cáo kết quả thẩm tra gửi về bộ phận tổng hợp (là cán bộ phụ trách NTM) để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo, UBND xã.
+ Tổ chức lấy ý kiến: UBND xã tổng hợp danh sách thôn, bản đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM, công bố trên hệ thống truyền thanh trong thời gian 10 ngày để lấy ý kiến của nhân dân trong xã.
+ Hoàn thiện hồ sơ: Ban chỉ đạo xã tổ chức họp (gồm các thành viên Ban chỉ đạo xã và Tổ thẩm tra tiêu chí thôn, bản NTM) để lấy ý kiến thống nhất danh sách thôn, bản được đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn NTM; UBND xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM khi số phiếu thống nhất tại cuộc họp đạt tỷ lệ 90% trở lên trình UBND cấp huyện.
- UBND cấp huyện tổ chức thẩm định, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận thôn, bản đạt chuẩn NTM.

* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và địa điểm trả kết quả:
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND xã

* Thời gian trả kết quả:
- Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ ngày Lễ, Tết theo quy định)

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định thời gian
Dịch vụ bưu chính Không quy định thời gian

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Văn bản đề nghị thẩm tra các tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn NTM (Theo mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2392/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa). Mẫu số 03.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
- Văn bản đề nghị thẩm tra các tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn NTM (Theo mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2392/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa). Mẫu số 06.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
- Biên bản họp thôn (Theo mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2392/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa). Mẫu số 09.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
- Quyết định phê duyệt của UBND xã kèm theo thuyết minh phương án (đề án) xây dựng thôn, bản NTM (bản sao). Bản chính: 1 - Bản sao: 0
- Các văn bản chứng minh đánh giá đạt của các tiêu chí thôn, bản NTM (có xác nhận của trưởng thôn). Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân xã

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Thôn, bản đạt chuẩn NTM phải đảm bảo các điều kiện:
- Có đăng ký thôn, bản đạt chuẩn NTM, được UBND xã, UBND cấp huyện đưa vào kế hoạch thực hiện;
- Có 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn thôn, bản đạt chuẩn theo quy định.