Xét, công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định thời gian Phí : 0 Đồng

Trực tuyến Không quy định thời gian Phí : 0 Đồng

Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần).
Dịch vụ bưu chính Không quy định thời gian Phí : 0 Đồng

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Văn bản đề nghị thẩm tra các tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn NTM (Theo mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2392/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa). 1 0 Mẫu số 03.docx
- Văn bản đề nghị thẩm tra các tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn NTM (Theo mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2392/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa). 1 0 Mẫu số 06.docx
- Biên bản họp thôn (Theo mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2392/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa). 1 0 Mẫu số 09.docx
- Quyết định phê duyệt của UBND xã kèm theo thuyết minh phương án (đề án) xây dựng thôn, bản NTM (bản sao). 1 0
- Các văn bản chứng minh đánh giá đạt của các tiêu chí thôn, bản NTM (có xác nhận của trưởng thôn). 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân xã
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan