Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

Xem chi tiết

Trình tự thực hiện

-Chủ đầu tư phải có văn bản gửi Sở Xây dựng nơi có nhà ở kèm theo giấy tờ chứng minh nhà ở có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản

-Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư, Sở Xây dựng phải kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì Sở Xây dựng phải có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua gửi chủ đầu tư; nếu hồ sơ chưa có đủ giấy tờ theo quy định thì phải có văn bản nêu rõ lý do.

-hủ đầu tư phải gửi kèm theo giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc biên bản thống nhất của bên mua, bên thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán, thuê mua nhà ở đó

-chủ đầu tư phải ghi rõ cam kết chịu trách nhiệm trong văn bản gửi Sở Xây dựng.

-chủ đầu tư được quyền ký hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai nhưng phải chịu trách nhiệm về việc bán, cho thuê mua nhà ở này; Sở Xây dựng phải chịu trách nhiệm về việc thông báo hoặc không có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua sau khi nhận được hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư.

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày 15 ngày, kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ của chủ đầu tư

Thành phần hồ sơ

Văn bản gửi Sở Xây dựng đề nghị thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, cho...
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy tờ về quyền sử dụng đất Bản chính: 1 - Bản sao: 0
hồ sơ dự án Bản chính: 1 - Bản sao: 0
thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng Bản chính: 1 - Bản sao: 0
giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ Bản chính: 1 - Bản sao: 0
trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình...
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
biên bản nghiệm thu hoàn thàn xong phần móng của tòa nhà đó Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Trường hợp có thế chấp dự án đầu tư xây dựng hoặc thế chấp nhà ở sẽ...
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
chủ đầu tư phải gửi kèm theo giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc biên bản thống nhất của bên mua, bên thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán, thuê mua nhà ở đó Bản chính: 1 - Bản sao: 0

Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng

Yêu cầu, điều kiện thực hiện