Thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19

 

Các dịch vụ công cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia có thể tra cứu tại chức năng "Dịch vụ công trực tuyến" tại địa chỉ:  https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-truc-tuyen.html