Nhóm chỉ tiêu
Loại thời gian
Năm
Tỉnh/thành phố
Thủ tục
Cả nước
điểm trung bình
00/ 00 Điểm
TỶ LỆ TTHC CÔNG BỐ, CẬP NHẬT CÔNG KHAI ĐÚNG HẠN
Tỷ lệ TTHC công bố đúng hạn
Tỷ lệ TTHC cập nhật, công khai đúng hạn
số TTHC được công khai đầy đủ các nội dung quy định về các bộ phận cấu thành
Không có dữ liệu
Tỷ lệ hồ sơ đồng bộ lên cổng DVCQG
Không có dữ liệu
Dữ liệu đồng bộ số lượng hồ sơ chưa sát với thực tế triển khai