Nhóm chỉ tiêu
Loại thời gian
Năm
Tỉnh/thành phố
Thủ tục
Cả nước
điểm trung bình
00/ 00 Điểm
Tỷ lệ TTHC có giao dịch thanh toán trực tuyến
Thanh toán trực tuyến
0 (0%)
Thanh toán trực tiếp và hình thức khác
0 (0%)
Tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được cung cấp trên cổng DVC QG
Cung cấp trên cổng DVCQG
0 (0%)
Chưa tích hợp, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến
0 (0%)
Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến
Thanh toán trực tuyến
0 (0%)
Thanh toán trực tiếp và hình thức khác
0 (0%)