Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN trong trường hợp nhà máy thủy điện nằm chung trên địa bàn các tỉnh NNT phải thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Cơ sở sản xuất thủy điện thực hiện khai số thuế GTGT theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, kê khai thuế GTGT phát sinh phải nộp của hoạt động sản xuất thủy điện vào phụ lục bảng kê số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất thủy điện theo mẫu số 01-1/TĐ-GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC . Số thuế GTGT phát sinh phải nộp của hoạt động sản xuất thủy điện được xác định bằng số thuế GTGT đầu ra (-) số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất thủy điện. Số thuế GTGT đã nộp (theo chứng từ nộp thuế) của hoạt động sản xuất thủy điện được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT của cơ sở sản xuất thủy điện.Cơ sở sản xuất thủy điện kê khai thuế tại địa phương nơi đóng trụ sở và nộp thuế GTGT vào kho bạc các địa phương theo tỉ lệ phân chia thuế GTGT được xác định trên cơ sở tỷ lệ tương ứng giá trị đầu tư của nhà máy (bao gồm: tua bin, đập thủy điện và các cơ sở vật chất chủ yếu của nhà máy thủy điện) năm trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Cơ sở sản xuất thủy điện lập Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương theo mẫu số 01-2/TĐ-GTGT và thực hiện sao gửi tờ khai thuế GTGT kèm theo Bảng phân bổ cho cơ quan thuế địa phương nơi được hưởng nguồn thu thuế.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 9 câu hỏi liên quan