Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên 1 tỉnh ở đâu?

Trả lời:

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên 1 tỉnh đến cơ quan thuế.

Các thủ tục liên quan
Các câu hỏi liên quan
Xem tất cả 9 câu hỏi liên quan