Hướng dẫn sử dụng cho Bộ, Cơ quan, Địa phương

1. Tài liệu hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cổng dịch vụ công quốc gia

File đính kèm: 7029-VPCP-KSTT.pdf

2. Tài liệu hướng dẫn kết nối trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia - VDXP

3. Tài liệu hướng dẫn chuẩn hóa, nâng cấp CSDL quốc gia về TTHC

File đính kèm: CSDLTTHC_HDSD -Dia phuong.docx

4. Tài liệu hướng dẫn tích hợp thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại

5. Tài liệu API kiểm tra thông tin thuê bao nhà mạng

6. Tài liệu Hướng dẫn sử dụng hệ thống PAKN tại bộ nghành - địa phương

7. Tài liệu hướng dẫn kết kết nền tảng thanh toán "PaymentPlatform"

8. Tài liệu QCVN 120

9. Banner Cổng Dịch vụ công

File đính kèm: dvc_banner.jpg

10. Mẫu thiết kế giao diện

File đính kèm: DVCQG-HTMLDesign.rar