Hướng dẫn sử dụng cho Bộ, Cơ quan, Địa phương

1. Tài liệu hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cổng dịch vụ công quốc gia

2. Tài liệu hướng dẫn kết nối trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia - VDXP

3. Tài liệu hướng dẫn chuẩn hóa, nâng cấp CSDL quốc gia về TTHC

File đính kèm: CSDLTTHC_HDSD -Dia phuong.docx
File đính kèm: CSDLTTHC_HDSD -BoNganh.docx

4. Tài liệu hướng dẫn tích hợp thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại

5. Tài liệu API kiểm tra thông tin thuê bao nhà mạng

6. Tài liệu Hướng dẫn sử dụng hệ thống PAKN tại bộ nghành - địa phương

7. Tài liệu hướng dẫn kết kết nền tảng thanh toán "PaymentPlatform"

8. Banner Cổng Dịch vụ công

File đính kèm: dvc_banner.jpg

9. Banner Nền tảng thanh toán

File đính kèm: Banner PP.png

10. Mẫu thiết kế giao diện

File đính kèm: DVCQG-HTMLDesign.rar

11. Hướng dẫn tích hợp dữ liệu thanh toán thuế