Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 45 Ngày làm việc 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trong đó thời hạn giải quyết tại UBND mỗi cấp là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Dịch vụ bưu chính 45 Ngày làm việc 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trong đó thời hạn giải quyết tại UBND mỗi cấp là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh theo mẫu số 1, 2, 3, 4, 5 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ. 1 0 Phụ lục I (Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5).docx
- Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu theo mẫu số 6 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có). 1 0 Mẫu số 6 PCTT.docx
- Bảng thống kê thiệt hại do dịch bệnh có xác nhận của thôn, bản, khu dân cư. 1 0
- Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5, 6) phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP (đối với cấp huyện, cấp xã) 1 0 Phụ lục II (Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5, 6).docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp xã
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan