Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 Ngày Thời hạn giải quyết công việc là 20 ngày, kề từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: - Ủy ban nhân dân cấp xã: 05 ngày. - Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện: 5 ngày. - Sở Lao động- Thương binh và Xã hội: 10 ngày.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Bản khai cá nhân (Mẫu AH1 Thông tư 05) 1 0 Mẫu AH1.docx
Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng 1 0
Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ Thông tư 05) 1 0
Trường hợp bản khai cá nhân dùng cho thân nhân hoặc người thờ cúng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (Mẫu AH2 Thông tư 05, kèm theo biên bản UQ Thông tư 05) 1 0 Mẫu AH2.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan