Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Khác Thời gian kê khai chậm nhất là ngày 30 tháng 11 hàng năm; việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm. Việc giao nhận Bản kê khai phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 03 của năm sau.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc kê khai 1 0 Mẫu Thông tư 08-2013.doc
Danh sách đối tượng phải kê khai theo quy định 1 0 Mẫu Thông tư 08-2013.doc
Bản kê khai tài sản, thu nhập, bản sao bản kê khai theo quy định 1 0 Mẫu Thông tư 08-2013.doc
Sổ theo dõi việc giao, nhận Bản kê khai 1 0 Mẫu Thông tư 08-2013.doc
Danh sách những người đã kê khai, báo cáo kết quả kê khai 1 0 Mẫu Thông tư 08-2013.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Doanh nghiệp nhà nước, Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan