Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 22 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
- 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trong trường hợp không có khiếu nại.
Trực tiếp 32 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
- 32 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trong trường hợp có khiếu nại.
Trực tuyến 22 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
- 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trong trường hợp không có khiếu nại. Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (toàn trình)
Trực tuyến 32 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
- 32 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trong trường hợp có khiếu nại. Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (toàn trình)
Dịch vụ bưu chính 22 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
- 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trong trường hợp không có khiếu nại.
Dịch vụ bưu chính 32 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
- 32 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ trong trường hợp có khiếu nại.

Thành phần hồ sơ

Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ khai hộ gia đình có người khuyết tật (theo Mẫu số 2a ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP); 1 0 Mau so 2a.docx
Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (theo Mẫu số 2b ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP); 1 0 Mau so 2b.docx
Tờ khai của đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trong trường hợp đối tượng không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP). 1 0 Mau so 03.docx
Đối với hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ khai của đối tượng (theo Mẫu số 1a, 1b, 1c, 1d, 1đ ban hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP). 1 0 Mau so 1a.docx
Mau so 1b.docx
Mau so 1c.docx
Mau so 1d.docx
Mau so 1đ.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan