Đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 14 Ngày
Trực tuyến 14 Ngày Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (toàn trình)
Dịch vụ bưu chính 14 Ngày

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- 02 Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất (đối với trường hợp sử dụng nước dưới đất tự chảy trong moong khai thác khoáng sản để tuyển quặng, bơm hút nước để tháo khô mỏ) theo Mẫu 14 phụ lục I Nghị định số 54/2024/NĐ-CP. 2 0 Mẫu 14.doc
- 02 Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất (đối với trường hợp khai thác nước cho các mục đích với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm, trừ hộ gia đình khai thác nước dưới đất để sử dụng cho sinh hoạt của mình) theo Mẫu 13 phụ lục I Nghị định số 54/2024/NĐ-CP. 2 0 Mẫu 13.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan