Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 ngày làm việc Phí : Thẩm định lần đầu: 2.300.000đ/ cơ sở/lần Đồng

Phí : Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: 1.500.000 đồng/01 cơ sở/lần Đồng

Trực tuyến 28 ngày làm việc Phí : Thẩm định lần đầu: 2.300.000đ/ cơ sở/lần Đồng

Phí : Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: 1.500.000 đồng/01 cơ sở/lần Đồng

Dịch vụ bưu chính 28 ngày làm việc (đối với nộp hồ sơ qua Dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng). Phí : Thẩm định lần đầu: 2.300.000đ/ cơ sở/lần Đồng

Phí : Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi: 1.500.000 đồng/01 cơ sở/lần Đồng

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn (theo Mẫu số 01.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi). 1 0 Mẫu số 01 CN.docx
- Bản thuyết minh về điều kiện chăn nuôi (theo Mẫu số 02.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi). 1 0 Mẫu số 02 CN.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Nông nghiệp phát triển và Nông thôn - tỉnh Điện Biên
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan