Xác định cơ quan giải quyết bồi thường (cấp tỉnh)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính.
Dịch vụ bưu chính 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ

Yêu cầu xác định cơ quan giải quyết bồi thường của người yêu cầu bồi thường hoặc hồ sơ do..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
a) Trường hợp xác định cơ quan theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, Sở Tư pháp giúp UBND cấp tỉnh xác định cơ quan giải quyết bồi thường thì khi có một trong các căn cứ sau: 1 0
- Không có sự thống nhất về cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan trong phạm vi quản lý của địa phương mình cùng gây thiệt hại; 0 0
- Cơ quan nhà nước ở địa phương bị giải thể theo quyết định của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 0 0
b) Trường hợp xác định cơ quan theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, Sở Tư pháp thực hiện việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường khi người yêu cầu bồi thường chưa xác định ngay được cơ quan giải quyết bồi thương thì người yêu cầu bồi thường gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường quy định tại Điều 41 Luật TNBTCNN năm 2017. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tư pháp - tỉnh Điện Biên
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan