Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 Ngày làm việc

Thành phần hồ sơ

Đối với trường hợp xác định lại khuyết tật
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị (theo Mẫu số 01). + Bản sao các giấy tờ y tế chứng minh về khuyết tật: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật 1 0 Mẫu số 01_TT so 01_2019_TT-BLDTBXH ngay 02 thang 01 nam 2019.docx
Giấy xác nhận khuyết tật cũ hoặc các giấy tờ liên quan khác (nếu có) 1 0
Đối với trường hợp xác định khuyết tật
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị (theo Mẫu số 01). 1 0 Mẫu số 01_TT so 01_2019_TT-BLDTBXH ngay 02 thang 01 nam 2019.docx
Bản sao các giấy tờ y tế chứng minh về khuyết tật: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật hoặc các giấy tờ liên quan khác (nếu có) 1 0
Bản sao kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa trước ngày 01/6/2012 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan