Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 24 Ngày Đối với trường hợp hồ sơ người có công đang do quân đội, công an quản lý.
Trực tiếp 15 Ngày làm việc Đối với trường hợp hồ sơ người có công không do quân đội, công an quản lý.
Dịch vụ bưu chính 24 Ngày Đối với trường hợp hồ sơ người có công đang do quân đội, công an quản lý.
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc Đối với trường hợp hồ sơ người có công không do quân đội, công an quản lý.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị theo Mẫu số 20 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 1 0 Mau so 20.docx
- Giấy xác nhận theo Mẫu số 41 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. 1 0 Mau so 41.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan