Lựa chọn dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với Chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 07 Ngày làm việc Nộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: số 54 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Dịch vụ bưu chính 07 Ngày làm việc Gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: số 54 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

- Đối với dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề lĩnh vực khác:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị về việc hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị theo Mẫu số 01 kèm theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 1 4 Mau 01 kem theo 19.2023.NQ.HDND.doc
Dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị theo Mẫu số 02 kèm theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 1 4 Mau 02 kem theo 19.2023.NQ.HDND.doc
Biên bản thỏa thuận về việc cử đơn vị làm chủ trì liên kết theo chuỗi giá trị theo Mẫu số 03 kèm theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 1 4 Mau 03 kem theo 19.2023.NQ.HDND.doc
- Đối với dự án, kế hoạch liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+ Đơn đề nghị của chủ trì liên kết theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ. 1 4 Mau 01 kem theo 98.2018.ND.CP.doc
+ Dự án liên kết theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ. 1 4 Mau 02 kem theo 98.2018.ND.CP.doc
Mau 03 kem theo 98.2018.ND.CP.doc
+ Bản thỏa thuận cử đơn vị chủ trì liên kết theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 đối với trường hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau. 1 4 Mau 04 kem theo 98.2018.ND.CP.doc
+ Bản sao chụp các chứng nhận hoặc bản cam kết về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ. 1 4 Mau 05 kem theo 98.2018.ND.CP.doc
+ Bản sao chụp hợp đồng liên kết. 1 4

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - TP. Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - TP. Hải Phòng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan