Giao quyền đăng ký đối với giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 24 Ngày 24 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ
Trực tuyến 24 Ngày 24 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ
Dịch vụ bưu chính 24 Ngày 24 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị giao quyền đăng ký theo quy định tại Mẫu số 15 ban hành kèm theo Nghị định số 79/2023/NĐ-CP ngày 15/11/2023 của Chính phủ. 1 0 Mẫu số 15-Đơn đề nghị giao quyền đăng ký giống cây trồng.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ quan đại diện chủ sở hữu
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan