Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 07 Ngày làm việc Lệ phí : 0 Đồng
(Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân không phải nộp lệ phí)
Lệ phí : 15.000 Đồng
(- Từ ngày 01/7/2021 đến 31/12/2021 mức thu là 15.000 đồng/thẻ Căn cước công dân với trường hợp nêu trên theo quy định tại Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính.)
Lệ phí : 30.000 Đồng
(Công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân: 30.000 đồng/ thẻ Căn cước công dân.)
+ Trực tiếp tại cơ quan Công an hoặc Bộ phận Một cửa cấp huyện. + Cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết.
Trực tuyến 07 Ngày làm việc Thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an để đăng ký thời gian, địa điểm làm thủ tục đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân

Thành phần hồ sơ

Trường hợp thông tin công dân có sự thay đổi, điều chỉnh so với thông tin trong cơ sở dữ..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (Mẫu DC02 ban hành kèm theo Thông tư số 104/2020/TT-BCA ngày 30/9/2020); 1 0 Mẫu DC02 kèm theo TT104.docx
Giấy tờ pháp lý chứng minh nội dung thay đổi thông tin công dân. 1 0
Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân (Mẫu CC02 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015). 1 0 Mẫu CC02 kèm theo TT66.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Công an huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan