Thủ tục hành chính liên thông trong cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đối với công trình có tổng công suất trạm biến áp nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 kVA.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 28 ngày làm việc hoặc 10 ngày làm việc Khác Phí : 0 Đồng

- Thời hạn thực hiện liên thông giải quyết các thủ tục hành chính cấp điện qua lưới điện trung áp không quá 28 ngày làm việc đối với công trình do khách hàng thuê ngành điện đầu tư, không quá 10 ngày làm việc đối với công trình do khách hàng đầu tư (không kể thời gian lập hồ sơ, thời gian thi công công trình), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp phải hoàn thiện hồ sơ, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền thì thời hạn giải quyết được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc.
Trực tuyến 28 ngày làm việc hoặc 10 ngày làm việc Khác Phí : 0 Đồng

- Thời hạn thực hiện liên thông giải quyết các thủ tục hành chính cấp điện qua lưới điện trung áp không quá 28 ngày làm việc đối với công trình do khách hàng thuê ngành điện đầu tư, không quá 10 ngày làm việc đối với công trình do khách hàng đầu tư (không kể thời gian lập hồ sơ, thời gian thi công công trình), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp phải hoàn thiện hồ sơ, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền thì thời hạn giải quyết được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc.
Dịch vụ bưu chính 28 ngày làm việc hoặc 10 ngày làm việc Khác Phí : 0 Đồng

- Thời hạn thực hiện liên thông giải quyết các thủ tục hành chính cấp điện qua lưới điện trung áp không quá 28 ngày làm việc đối với công trình do khách hàng thuê ngành điện đầu tư, không quá 10 ngày làm việc đối với công trình do khách hàng đầu tư (không kể thời gian lập hồ sơ, thời gian thi công công trình), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp phải hoàn thiện hồ sơ, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền thì thời hạn giải quyết được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ cấp phép thi công công trình (đào đường, vỉa hè)
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình (bản chính - Mẫu số 5). 0 0 MẪU SỐ 5.docx
- Văn bản chấp thuận xây dưng công trình của cơ quan quàn lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư). 0 0
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính). 0 0
Hồ sơ nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1. Hồ sơ pháp lý: 0 0
- Hồ sơ thiết kế được duyệt (bản chính); 0 0
- Hợp đồng mua bán điện (bản chính). 0 0
- Hồ sơ hoàn công (bản sao); 0 0
- Biên bản lắp đặt hệ thống đo đếm (bản chính); 0 0
- Biên bản áp giá bán điện (bản chính); 0 0
- Văn bản đề nghị nghiệm thu (bản chính); 0 0
Hồ sơ thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị (bản chính - Mẫu số 4) 0 0 MẪU SỐ 4.docx
- Hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đồ, trắc địa, trác ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình (bản chính). Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối với công trình xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bản sao có xác nhận của chủ công trình). Các bản vẽ phải thể hiện đầy đủ vị trí các công trình ngầm hiện hữu nằm trong khu vực xây đựng công trình và khu vực ảnh hưởng bởi việc xây dựng công trình. 0 0
- Cam kết di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí có liên quan. 0 0
Hồ sơ tiếp nhận yêu cầu mua điện, khảo sát hiện trường và Thỏa thuận đấu nối (đối với..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Một (01) bản sao của một trong các loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện như: Hộ khẩu thường trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Giấy chửng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở đối vói khách hàng sinh hoạt); hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; hợp đồng thuê địa điểm (khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt). 0 1
- Một (01) bản sao của một trong các loại giấy tờ xác định mục đích sừ dụng điện có liên quan đến địa điểm đăng ký mua điện đối với khách hàng ngoài sinh hoạt như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị. 0 1
- Hồ sơ thông tin đề nghị đấu nối theo mẫu quy định tại Phụ lục 2B kèm theo Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 (mẫu số 2). 0 0 MẪU SỐ 02.docx
- Giấy đề nghị mua điện (Mẫu số 1) 0 0 MẪU SỐ 1.docx
Hồ sơ tiếp nhận yêu cầu mua điện, khảo sát hiện trường và lập hồ sơ dự án hoặc báo cáo..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Một (01) bản sao của một trong các loại giấy tờ xác định địa điềm mua điện như: Hộ khẩu thường trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhả ở đối với khách hảng sinh hoạt); hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; hợp đồng thuê địa điểm (khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt). 0 1
- Bản đăng ký biều đồ phụ tải. 0 1 MẪU SỐ 02B.docx
- Giấy đề nghị mua điện (Mẫu số 1) 0 0 MẪU SỐ 1.docx
Hồ sơ xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- 03 Bản kế hoạch bảo vệ môi trường (bản chính-Mẫu số 6); 3 0 MẪU SỐ 6.docx
- 01 tập hồ sơ dự án/thiết kế có chữ ký (ghi rõ họ tên, chức danh) của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ quan chủ dự án. 0 0
- Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường (bản chính); 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan