Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cấp Trung ương

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - Về cấp giấy phép: + Thời gian thẩm định hồ sơ: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định). - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định, Cục trưởng Cục đo đạc, Bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam phê duyệt, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Phí : 4.090.000 Đồng
(Dưới 03 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
Phí : 5.540.000 Đồng
(từ 03 đến 05 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
Phí : 6.030.000 Đồng
(từ 05 đến 08 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
Phí : 6.510.000 Đồng
(từ 09 đến 11 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
Phí : 7.000.000 Đồng
(từ 12 đến 14 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
Trực tuyến - Về cấp giấy phép: + Thời gian thẩm định hồ sơ: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định). - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định, Cục trưởng Cục đo đạc, Bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam phê duyệt, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Phí : 4.090.000 Đồng
(Dưới 03 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
Phí : 5.540.000 Đồng
(từ 03 đến 05 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
Phí : 6.030.000 Đồng
(từ 05 đến 08 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
Phí : 6.510.000 Đồng
(từ 09 đến 11 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
Phí : 7.000.000 Đồng
(từ 12 đến 14 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
Dịch vụ bưu chính - Về cấp giấy phép: + Thời gian thẩm định hồ sơ: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định). - Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định, Cục trưởng Cục đo đạc, Bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam phê duyệt, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Phí : 4.090.000 Đồng
(Dưới 03 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
Phí : 5.540.000 Đồng
(từ 03 đến 05 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
Phí : 6.030.000 Đồng
(từ 05 đến 08 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
Phí : 6.510.000 Đồng
(từ 09 đến 11 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)
Phí : 7.000.000 Đồng
(từ 12 đến 14 Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định)

Thành phần hồ sơ

1) Về cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - đối với nhà thầu nước ngoài
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị hoặc tệp tin chứa đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP 1 0 Mẫu số 11.docx
Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính quyết định trúng thầu (hoặc quyết định được chọn thầu) của chủ đầu tư, trong đó có nội dung về đo đạc và bản đồ thuộc danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép 0 1
Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ, giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với nhân viên kỹ thuật là người nước ngoài; hoặc văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ, hợp đồng lao động của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ là người Việt Nam phù hợp với số lượng và trình độ chuyên môn trong hồ sơ dự thầu đã trúng thầu hoặc hồ sơ được chọn thầu 0 1
Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính hóa đơn hoặc giấy tờ chứng minh sở hữu hoặc quyền sử dụng phương tiện đo, thiết bị, phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với hồ sơ dự thầu đã trúng thầu hoặc hồ sơ được chọn thầu. 0 1
1) Về cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - đối với tổ chức trong nước
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị hoặc tệp tin chứa đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 10 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP 1 0 Mẫu số 10.docx
Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 0 1
Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ, bản khai hoặc tệp tin bản khai quá trình công tác của người phụ trách kỹ thuật theo Mẫu số 12 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP hoặc chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ Hạng I, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm của người phụ trách kỹ thuật 0 1
Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ 0 1
Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính hóa đơn hoặc giấy tờ chứng minh sở hữu hoặc quyền sử dụng phương tiện đo, thiết bị, phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ 0 1
2) Về cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị hoặc tệp tin chứa đơn đề nghị cấp bổ sung danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 13 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP 1 0 Mẫu số 13.docx
Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ được bổ sung 0 1
Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính hóa đơn hoặc giấy tờ chứng minh sở hữu phương tiện đo, thiết bị, phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ được bổ sung 0 1
Bản gốc giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp 1 0
3) Về gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - đối với nhà thầu nước ngoài
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 14 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP 1 0 Mẫu số 14.docx
Bản gốc giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp 1 0
Bản sao có xác thực các văn bản của chủ đầu tư về việc gia hạn thời gian thực hiện gói thầu 1 0
3) Về gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - đối với tổ chức trong nước
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 14 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP 1 0 Mẫu số 14.docx
Bản gốc giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp 1 0
4) Về cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 14 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP 1 0 Mẫu số 14.docx
5) Về cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 14 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP 1 0 Mẫu số 14.docx
Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tài nguyên và Môi trường
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan