Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản (cấp tỉnh)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Theo quy định của Chính phủ
Dịch vụ bưu chính Theo quy định của Chính phủ

Thành phần hồ sơ

Theo quy định của Chính phủ
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Tờ trình thẩm định chương trình, dự án 1 0
- Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án 1 0
- Các tài liệu khác có liên quan 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ quan chủ quản
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan