Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Thời hạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh gồm: - Đối với dự án quan trọng quốc gia: Không quá 90 ngày; - Đối với dự án nhóm A: Không quá 40 ngày; - Đối với dự án nhóm B, nhóm C: Không quá 30 ngày. Phí : 0 Đồng
(Phí thẩm định xác định theo tỷ lệ phần trăm quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.)
Phí thẩm định xác định theo tỷ lệ phần trăm quy định tại Thông tư số 209.doc
Dịch vụ bưu chính Thời hạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh gồm: - Đối với dự án quan trọng quốc gia: Không quá 90 ngày; - Đối với dự án nhóm A: Không quá 40 ngày; - Đối với dự án nhóm B, nhóm C: Không quá 30 ngày. Phí : 0 Đồng
(Phí thẩm định xác định theo tỷ lệ phần trăm quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.)
Phí thẩm định xác định theo tỷ lệ phần trăm quy định tại Thông tư số 209.doc

Thành phần hồ sơ

(2) Hồ sơ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+ Tờ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; 1 0
+ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; 1 0
+ Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; 1 0 Phu luc IV_ TT 09.docx
+ Quyết định chủ trương đầu tư dự án (trừ dự án nhóm C); báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công; 1 0
+ Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan. 1 0
Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh do nhà đầu tư chuẩn bị gồm các thành phần hồ..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1) Hồ sơ nhà đầu tư gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền 1 0
+ Tờ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; 1 0
+ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan