Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 30 Ngày Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ trình đề nghị xếp hạng của trung tâm giáo dục thường xuyên; 1 0
Quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên; 1 0
Bản báo cáo kết quả hoạt động và hiệu quả hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị xếp hạng; 1 0
Bảng tự đánh giá tính điểm theo tiêu chí xếp hạng của trung tâm giáo dục thường xuyên (trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh theo Phụ lục I, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện theo Phụ lục II); 1 0 Phuluc.doc
Số liệu thống kê số lượng học viên theo học các chương trình trong 3 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị xếp hạng; 1 0
Danh sách cán bộ, giáo viên, viên chức trong biên chế và giáo viên hợp đồng kèm theo trình độ đào tạo, trình độ ngoại ngữ-tin học; 1 0
Số liệu thống kê chi tiết về diện tích đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Lâm Đồng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan