Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 3 Ngày làm việc Lệ phí : 50.000 Đồng
(/lần cấp (- Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh không được hoàn trả cho hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh không được cấp đăng ký hộ kinh doanh.))
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 3 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ - Miễn lệ phí khi thực hiện trực tuyến. - Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (toàn trình) - Qua mạng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thực hiện sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai).
Dịch vụ bưu chính 3 Ngày làm việc Lệ phí : 50.000 Đồng
(/lần cấp - Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh không được hoàn trả cho hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh không được cấp đăng ký hộ kinh doanh.))
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
(i) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh; 1 0 Phu luc III - 1 (TT 02.2023 TT-BKHDT).docx
(ii) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh; 0 1
(iii) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh; 0 1
(iv) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan