Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03 Ngày làm việc Lệ phí : 50.000 Đồng
(/lần cấp (- Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh không được hoàn trả cho hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh không được cấp đăng ký hộ kinh doanh.))
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Trực tuyến 03 Ngày làm việc Phí : Đồng
(không)
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Miễn lệ phí khi thực hiện trực tuyến. - Địa chỉ trực tuyến: http://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (toàn trình). - Qua mạng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thực hiện sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai).
Dịch vụ bưu chính 03 Ngày làm việc Lệ phí : 50.000 Đồng
(/lần cấp (- Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh không được hoàn trả cho hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh không được cấp đăng ký hộ kinh doanh.))
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 1 0 Phu luc III - 6 (TT 02.2023 TT-BKHDT).docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan