Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Việc chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật được thực hiện 2 lần trong năm: - Lần 1: chi trả vào tháng 9 hoặc tháng 10, tháng 11; - Lần 2: chi trả vào tháng 3 hoặc tháng 4, tháng 5. - Phòng giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc cấp huyện quản lý; - Phòng lao động - thương binh và xã hội chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả học bổng và hỗ trợ chi phí cho người khuyết tật có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện, đang học tại các cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp ngoài công lập trong phạm vi cả nước.

Thành phần hồ sơ

Đối với người khuyết tập học tại các cơ sở giáo dục công lập
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Nhà nước (bản sao có công chứng) 0 1
Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng) 0 1
Đối với người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (bản sao có công chứng). 0 1
Đơn có xác nhận của nhà trường (theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 42) 1 0 PHỤ LỤC.docx
Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Nhà nước (bản sao có công chứng); 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Lâm Đồng, UBND cấp huyện - Tỉnh Lâm Đồng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan