Thủ tục công nhận Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Chi hội nông dân tổ chức phong trào giỏi cấp xã

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Phí : 0 Đồng

Dịch vụ bưu chính 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Phí : 0 Đồng

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Biên bản họp bình xét của Chi hội nông dân. 1 0
- Danh sách trích ngang của cá nhân, tập thể đề nghị xét công nhận 1 0
- Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể đề nghị xét công nhận. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Hội nông dân cấp xã
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan