Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 70 Ngày làm việc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 70 Ngày làm việc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ UBND cấp huyện nơi đi gửi UBND cấp tỉnh nơi đi
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành kèm theo Phụ lục III của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) 1 0 Phụ lục II1.docx
Tờ trình của UBND cấp huyện 1 0
Hồ sơ UBND cấp tỉnh nơi đi gửi UBND cấp tỉnh nơi đến
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư 1 0
Công văn đề nghị UBND tỉnh nơi đến phối hợp và ra Quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án. 1 0
Hồ sơ UBND cấp xã gửi UBND huyện nơi đi
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ trình của UBND cấp xã 1 0
Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (ban hành kèm theo Phụ lục I của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) 1 0 Phụ lục I.docx
Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (ban hành kèm theo Phụ lục II của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) 1 0 Phụ lục I2.docx
Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành kèm theo Phụ lục III của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT) 1 0 Phụ lục II1.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan